<% Set Conn = dbconnect %>ค้นหาตามรหัสสินค้า
อสังหาฯทุกธนาคาร
ค้นหาตามรหัสธนาคาร
/ รหัสของบริษัท
ค้นหาจากชื่อโครงการ
ค้นหาจากรหัสสาขา

เลือกสินค้า

ค้นหาจาก keyword
 
ค้นหาจากมือถือ
>>
ธ.อาคารสงเคราะห์
>> ธ.นครหลวงไทย
>> ธ.กรุงศรีอยุธยา
>> ธ.กรุงเทพ
>> ธ.กสิกรไทย
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
   
 

 
>>
>>
>>
>>
>>
   


 

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
๑. คำว่า "ขาย" ในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะมีประโยชน์ตอบแทนหรือไม่

๒. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นทางค้าหรือหากำไรที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

(๑) การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
(๒) การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
(๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขาย รวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว
(๔) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทำถนนหรือ สิ่งสาธารณูปโภคอื่น หรือให้คำมั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว
(๕) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคล ตามมาตรา ๗๗/๑ แห่งประมวลรัษฎากร
(๖) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ที่ได้กระทำภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น

๓. การจดทะเบียนขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีดังนี้

(๑) การขายที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒ และจดทะเบียนขายเกินกำหนดห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
(๒) การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
(๓) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก
(๔) การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญที่ผู้ขายมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น
ในกรณีที่ที่ดินและอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างตาม (๔) ได้มาไม่พร้อมกัน กำหนดเวลาห้าปี ให้ถือตามระยะเวลาการได้มาซึ่งที่ดินหรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง
(๕) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(๖) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม
(๗) การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากรโดยไม่มีค่าตอบแทน
(๘) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่น นอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

๔. ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละ ๓.๓ ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่อย่างใดสูงกว่า
( ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2543 - 31 ธันวาคม 2545 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือกำไร จากอัตราร้อยละ ๓.๓ ลดลงเหลืออัตราร้อยละ ๐.๑๑)

มีพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาลดอัตราภาษี ถึง 31 ธันวาคม 2546

<% st = " select count(zone) as cnt_list from tbNewProduct " & _ " where product='" & "ZZ" & "'" &_ " and zone='" & "Z" & "'"&_ " and active = 1" &_ " and company = 'npm'" set count_list = conn.execute(st) if not count_list.eof then block_no1 = cint("0"&count_list("cnt_list")) block_no = ((block_no1 - (block_no1 mod 4))) / 4 leavings_no = cint("0"&count_list("cnt_list")) mod 4 end if st = " select * from tbNewProduct " & _ " where product='" & "ZZ" & "'" &_ " and zone='" & "Z" & "'"&_ " and active = 1" &_ " and company = 'npm'" &_ " order by order_show " set display_list = conn.execute(st) i = 0 do while (not display_list.eof ) and (i <= (block_no * 4)) i = i + 1 %>
MLSTHAI Classified 100 บาท/วัน
<%=trim(display_list("name"))%> <%=trim(display_list("price"))%>
<%=trim(display_list("location"))%>
<% if trim(display_list("detail1")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail1")) & "
" end if if trim(display_list("detail2")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail2")) & "
" end if if trim(display_list("detail3")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail3")) & "
" end if if trim(display_list("detail4")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail4")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("tel1")) <> "" then response.write trim(display_list("tel1")) & "
" end if if trim(display_list("tel2")) <> "" then response.write trim(display_list("tel2")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("mlscode")) <> "" then %> " class="new_head2" target=blank> <%=trim(display_list("mlscode"))%> <% end if %>
<% if not display_list.eof then display_list.movenext i = i + 1 end if %>
<%=trim(display_list("name"))%> <%=trim(display_list("price"))%>
<%=display_list("location")%>
<% if trim(display_list("detail1")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail1")) & "
" end if if trim(display_list("detail2")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail2")) & "
" end if if trim(display_list("detail3")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail3")) & "
" end if if trim(display_list("detail4")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail4")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("tel1")) <> "" then response.write trim(display_list("tel1")) & "
" end if if trim(display_list("tel2")) <> "" then response.write trim(display_list("tel2")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("mlscode")) <> "" then %> " class="new_head2" target=blank> <%=trim(display_list("mlscode"))%> <% end if %>
<% if not display_list.eof then display_list.movenext i = i + 1 end if %>
<%=trim(display_list("name"))%> <%=trim(display_list("price"))%>
<%=trim(display_list("location"))%>
<% if trim(display_list("detail1")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail1")) & "
" end if if trim(display_list("detail2")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail2")) & "
" end if if trim(display_list("detail3")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail3")) & "
" end if if trim(display_list("detail4")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail4")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("tel1")) <> "" then response.write trim(display_list("tel1")) & "
" end if if trim(display_list("tel2")) <> "" then response.write trim(display_list("tel2")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("mlscode")) <> "" then %> " class="new_head2" target=blank> <%=trim(display_list("mlscode"))%> <% end if %>
<% if not display_list.eof then display_list.movenext i = i + 1 end if %>
<%=trim(display_list("name"))%> <%=trim(display_list("price"))%>
<%=trim(display_list("location"))%>
<% if trim(display_list("detail1")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail1")) & "
" end if if trim(display_list("detail2")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail2")) & "
" end if if trim(display_list("detail3")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail3")) & "
" end if if trim(display_list("detail4")) <> "" then response.write "> " & trim(display_list("detail4")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("tel1")) <> "" then response.write trim(display_list("tel1")) & "
" end if if trim(display_list("tel2")) <> "" then response.write trim(display_list("tel2")) & "
" end if %>
<% if trim(display_list("mlscode")) <> "" then %> " class="new_head2" target=blank> <%=trim(display_list("mlscode"))%> <% end if %>
<% if not display_list.eof then display_list.movenext i = i + 1 end if %>
<% loop %>


English Version
<% st = " select * from tbAdvertise " & _ " where page_no = 1 " & _ " and page_view = 2 " & _ " and active = 1 " &_ " order by page_name,active_link " set show_ad = conn.execute(st) do while not show_ad.eof if (show_ad("active_link") = 0) and (show_ad("active") = 1) then %> <% end if %> <% if (show_ad("active_link") = 1) and (show_ad("active") = 1) then %> <% end if %> <% show_ad.movenext loop %>
<% if trim(show_ad("websize")) <> "" then %> " target=blank> <% end if %>
" border="0"> <% if trim(show_ad("websize")) <> "" then %>
<% end if %>
<%=trim(show_ad("exchange_link"))%>